Vásárlói kártya – Adatkezelési szabályzat

Vitál-Fitt Kft.

2019. december 16.

Bevezetés

A Vitál-Fitt Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Vitál-Fitt Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Vásárlói Kártya Programmal összefüggésben használja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szabályzat hatálya, alapelvek

A jelen szabályzat alkalmazása a Vitál-Fitt Kft. által szervezett Vásárlói Kártya Program résztvevőjére vonatkozik.

A Vitál-Fitt Kft. mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), megfelelően tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.

A Vitál-Fitt Kft. elérhetősége: info@updateeger.hu,

3300 Eger, Jókai Mór utca 2.

Adatvédelmi felelősünk: Kun Frigyes

A Vitál-Fitt Kft. adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhető: http://www.updateeger.hu címen és a 3300 Eger, Jókai Mór utca 2. alatti üzletünkben. A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

Jogi háttér

Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv), és iparági szabályok, ajánlások, valamint az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete.

Az Infotv. 5§. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha

    b) az érintett ahhoz hozzájárul

Az Infotv. 3. § szerint:

Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; az adattörlés a Vitál-Fitt Kft. által meghatározott kártya inaktivitási idő után történik meg az alábbi szabályok szerint:

Ügyfél kártyájának letiltása: Az ügyfél tájékoztatása után a kártya letiltásra kerül, amennyiben a vásárlói kártyán 60 napig nem történik tranzakció.

Pontok törlése: Az ügyfél tájékoztatása után a kártyán felhalmozott pontok törlésre kerülnek, amennyiben a vásárlói kártyán 1 hónapig nem történik tranzakció

Pénzegyenleg törlése: Az ügyfél tájékoztatása után a kártyán lévő illetve feltöltött pénzegyenleg törlésre kerül, amennyiben a vásárlói kártyán 1 évig nem történik tranzakció

Ügyfél adatainak törlése: Az ügyfél tájékoztatása után, amennyiben a vásárlói kártyán 1 évig nem történik tranzakció a Vásárló által megadott személyes adatok törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Tájékoztatás

Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozások:

Netlient Kft.

    kapcsolattartó neve: Szilágyi András

    az adatkezelés célja: törzsvásárlói rendszer nyilvántartás

    az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

    a kezelt adatok köre: személyes adatok

    az adatkezelés időtartama: a kártya visszavonásáig

SalesAutopilot Kft.

    kapcsolattartó neve: Csepregi Balázs

    az adatkezelés célja: törzsvásárlói hírlevelek küldése

    az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

    a kezelt adatok köre: személyes adatok    

    az adatkezelés időtartama: a kártya visszavonásáig

Adatbiztonság

Az adatok tárolása a Netlient Kft. és a SalesAutopilot Kft. szerverein történik.

Jogorvoslat

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Kérelmére a Vitál-Fitt Kft. részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (http://www.naih.hu).

2019. december 16.

Módosítva: 2020.03.13.

Vásárlói kártya szabályzat

A vásárlói kártyával a vásárló a Vitál-Fitt Kft. által nyújtott kedvezményeket vehet igénybe, az alábbi szabályok szerint:

Bronz kártya: Vásárlásnál 1.000 Ft-onként 5 pontot írunk jóvá kártyáján.

Ezüst kártya: Vásárlásnál 1.000 Ft-onként 8 pontot írunk jóvá kártyáján.

Arany kártya: Vásárlásnál 1.000 Ft-onként 10 pontot írunk jóvá kártyáján.

Cafe kártya: Kizárólag a Coffeebox Specialty Coffee Bar termékeinek és kínálatának vásárlásásnál (pl.: kávé italok, teák, forrócsokik, reggeli ételek, szendvicsek, hamburgerek, hot-dog, péksütemények helyben fogyasztva) 500 Ft-onként 2 pontot írunk jóvá a kártyáján.  A kártyán az Update Low Carb termékek után nem történik pont jóváírás!

A kártya tulajdonos születésnapját követő 5 napig a kártya felmutatásával egyszeri alkalommal jogosult beváltani a születésnapi kupont, az aktuális pontkedvezménye mellett.

A kártya tulajdonos névnapját követő 5 napig a kártya felmutatásával egyszeri alkalommal jogosult beváltani a névnapi kupont, az aktuális pontkedvezménye mellett.

A Vásárlói kártya program tagsága

A Program valamennyi olyan, 16 év feletti természetes személy számára elérhető, aki a Vitál-Fitt Kft üzletében 2 hónap alatt minimum 10.000 Ft értékben vásárol. A vásárlás történhet egy, vagy több részletben. Az üzletben történő regisztrációt, megelőzően elfogadta a jelen ÁSZF-et (a továbbiakban: „Vásárló”). Jogi személyek és egyéni vállalkozók nem vehetnek részt a Programban. Mindenki csak egy Vásárlói kártyára jogosult, többszörös tagság nem lehetséges. A Vásárlói kártya programba történő regisztrációval a Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és kijelenti, hogy megértette és tudomásul vette annak tartalmát.

A Vitál-Fitt Kft. a különböző kártyafajtákat a vásárlás mértékétől függően, illetve egyedi elbírálás alapján bocsátja a vásárló részére. A Vitál-Fitt Kft. fenntartja a jogot, hogy további törzsvásárlói kártyatípusokat bocsásson ki, melyekre vonatkozó szabályokat egyedi szerződésben határozza meg.

Kártya érvényesség

A Vitál-Fitt Kft. Vásárlói kártya a Kibocsátó tulajdona, melyet a Felhasználó rendelkezésére bocsájt. A kártya visszavonásig érvényes. Az érvényesség lejártával a kártya által biztosított kedvezmények a továbbiakban nem vehetők igénybe.

A pontok gyűjtése

Az ajándékpontok 1000 Ft elköltött összeg egységenként kerülnek jóváírásra.

A kártya át nem ruházható, a rajta levő pontok készpénzre nem válthatóak. Előleg fizetésekor pontok számítása nem történik, a vásárlás lezárásakor kerülnek jóváírásra a pontok.

A kártyán található pontokról a Felhasználó a Kibocsátó weboldalán (http://updateeger.hu/egyenleg-lekerdezes) tájékozódhat.

A pontok felhasználása

A gyűjtött pontokat a Vásárló következő vásárlásokkor ajándékokra, kedvezményre válthatja be. Az aktuális ajándékok, kedvezmények listáját megtekintheti a Kibocsájtó weboldalán, vagy a Kibocsájtó által üzemeltetett zárt facebook csoportban.

A kedvezmények nem összevonhatóak, akciós termék vásárlásakor a vásárló eldöntheti, hogy pontokat vált be, vagy az akció kedvezményt veszi igénybe.

A pontkedvezmény igénybevételéhez a kártyát kötelező aktiválni. Kártyáját aktiválhatja személyesen az üzletben. Az aktuális kártyaegyenlegéről információt kaphat a Vitál-Fitt Kft. weboldalán (http://updateeger.hu/egyenleg-lekerdezes), valamint személyesen az Update Low Carb Shop & Coffeebox Specialty Coffee Bar üzletben.

 

Kártyafajták

Bronz kártya: minden frissen regisztrált Felhasználó bronz kártyát kap.

Ezüst kártya: Amennyiben a Felhasználó összes költése eléri a 400.000 Ft-ot úgy, hogy közben kártyája nem került felfüggesztésre, letiltásra, valamint a két kártyahasználat közötti időszak nem haladta meg a 2 hónapot, a kártyája automatikusan ezüst szintre módosul.

Arany kártya: Amennyiben a Felhasználó összes költése eléri a 800.000 Ft-ot úgy, hogy közben kártyája nem került felfüggesztésre, letiltásra, valamint a két kártyahasználat közötti időszak nem haladta meg a 2 hónapot, a kártyája automatikusan arany szintre módosul.

Cafe kártya: A kártya szint nem módosul automatikusan, módosítás kizárólag a kártyahasználó írásos kérésére történhet maximum évente egy alkalommal.

Ajándékkártya

A befizetett összeg a Vásárlói kártyára feltöltésre kerül, amely 100% értékben levásárolható. Ebben az esetben nem pontokat, hanem Ft-összeget töltünk fel kártyájára.

Bérlet

Kedvezményes bérletek vásárlásakor a Felhasználó előre megvásárol több adagot, abból a termékből, amire az adott bérlet igénybe vehető. Ezeket az alkalmakat a bérlet érvényességi idején belül tudja felhasználni. A felhasználáskor készpénzre nincs szükség, csak a kártyára.

Igénybevétel helye

Az Update Low Carb Shop & Coffeebox Specialty Coffee Bar üzlet, 3300 Eger, Jókai Mór utca 2.

E-mail értesítések

A kártyával kapcsolatos eseményekről automatikus e-mail értesítéseket küldünk. Az értesítő e-maileket lemondani az e-mailben található leiratkozó linkre kattintva, valamint személyesen az üzletben lehet.

Címünk: Update Low Carb Shop & Coffeebox Specialty Coffee Bar üzlet, 3300 Eger, Jókai Mór utca 2.

Adatrögzítés

A kártya érvényesítéséhez szükséges adatokat a Kibocsátó saját rendszerében rögzíti.

Adatkezelés

A Vitál-Fitt Kft. tájékoztatja tisztelt vásárlóit, hogy a Vásárlói kártya hűségprogramban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes.

A Vásárló a regisztrációs lap kitöltésével, aláírásával és leadásával önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Vitál-Fitt Kft., minden ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül nyilvántartsa, teljes körűen kezelje, saját marketing, reklám tevékenysége céljára felhasználja, információt, hírlevelet és kiadványokat továbbítson a megadott elérhetőségekre.

Az adatbázisba kerülő személyes adatok kizárólag a Vitál-Fitt Kft. marketing és reklám céljaira kerülnek felhasználásra, harmadik személy részére nem kerül kiadásra. Kérésre a Vitál-Fitt Kft.  az adatokat helyesbíti, az adatkezelést megszünteti, illetve a személyes adatokat törli a rendszeréből, felfüggeszti a reklámanyagok küldését.

A kártya végleges regisztrációjáról a Felhasználó e-mailben kap értesítést, mellyel egy időben a kártya aktívvá válik, és az igényléskor történt vásárlás pontjai automatikusan felíródnak a kártyára!

 

A Vásárlói kártya valamint a rajta lévő információk törlése

A Vásárlói kártya illetve a rajta lévő pontok és pénzegyenleg a következő szabályok szerint kerülnek letiltásra illetve törlésre:

Kártya letiltása: A kártya tulajdonos tájékoztatása után a kártya letiltásra kerül, amennyiben a vásárlói kártyán 60 napig nem történik tranzakció.

Pontok törlése: A kártya tulajdonos tájékoztatása után a kártyán felhalmozott pontok törlésre kerülnek, amennyiben a vásárlói kártyán 1 hónapig nem történik tranzakció.

Pénzegyenleg törlése: A kártya tulajdonos tájékoztatása után a kártyán lévő illetve feltöltött pénzegyenleg törlésre kerül, amennyiben a vásárlói kártyán 1 évig nem történik tranzakció.

Kártya felfüggesztése: Amennyiben a kártya tulajdonos regisztrációs lapja hiányosan lett kitöltve, vagy hiányzik bármely nyilatkozatáról az aláírás, a Vásárlói kártya felfüggesztésre kerül. Amennyiben a hiányosságokat pótolja a kártya tulajdonos, a kártya újra aktiválásra kerül.
Amennyiben a kártya tulajdonos leíratkozik a kibocsátó e-mail listájáról, hírleveléről, vagy visszavonja adatainak kezelését, a kártya felfüggesztésre kerül. A felfüggesztett kártya újra aktiválható, amennyiben a kártya tulajdonos írásban ismételten hozzájárul adatai kezeléséhez.

Ügyfél törlése: A kártya tulajdonos tájékoztatása után, amennyiben a vásárlói kártyán 1 évig nem történik tranzakció a Vásárló által megadott személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek.

A kártya elvesztése, meghibásodása

A kártya elvesztése és sérülése esetén a kártyatulajdonosnak lehetősége van a kártya cseréjére. Kártyacserét a személyi azonosságának igazolása után üzletünkben igényelhet. Kártyacsere esetén a kedvezményt 24 óra elteltével tudja igénybe venni. A kártyacsere díja 500 Ft

Elérhetőségek

3300 Eger, Jókai Mór utca 2. fszt.

E-mail: info@updateeger.hu

Kelt: 2019.12.16.

Módosítva: 2020.10.12.